wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Oostergo Westergo Polders Flora Fauna


Landschap Westergo:

Fryslân, Westergo

↓ IJsselmeerkust
↓ Historische dijken
↓ Steden
↓ Dorpen
↓ Staten en Stinzen
↓ Boerderijen

Jorwert

- IJsselmeerkust

Dijkhuisje bij Koarnwert

- Historische dijken

Slachte bij Kubaard in het voorjaar

- Steden

Elf Friese plaatsen hebben zich dankzij de ligging aan handelsroutes tot stad kunnen ontwikkelen. Vooral een ligging aan het water was gunstig. Via het water was een levendige handel rond de Noordzee mogelijk. De eerste plaats die stadsrechten kreeg, was Starum (1118), de laatste was Boalsert (1455). Van de 11 steden liggen er 8 in Westergo. De steden zijn niet de grootste plaatsen in Fryslân maar hadden wel een sleutelrol in de handel.

Snits, Sneek Drylts, IJlst Drylts, molen de Rat Starum, Stavoren Hylpen, Hindeloopen Warkum, Workum Boalsert, Bolsward Harns, Harlingen Frentsjer, Franeker

- Dorpen

De meeste nederzettingen in het zeekleigebied zijn vroeg ontstaan als terpdorpen, vele zelfs al ver voor de Middeleeuwen. Markant element in een Terpdorp is de Kerk, vrijwel altijd dominant aanwezig in het centrum van het dorp, op de terp.

Jorwert, Jorwerd Kűbaard, Kubaard Kerk van Swichum Kerkmuur van Kimswert Kerk met Pastorie, Leons

- Staten en Stinzen

Stinswier bij Sexbierrum Poptaslot met poortgebouw Poptaslot Epemastate Great Dearsum

- Boerderijen

Kop-hals-rompboerderij Stelp bij Boazum Friese stal Buiten Koeien melken
© Hendrik van Kampen