wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo 11 Steden Polders Natura 2000 Flora Fauna


Landschap van Westergo:

Fryslân, Westergo
Klik op de kaartjes voor meer info

Vroege bewoning vd Kwelder

De vroegste bewoning van de kwelder van Westergo
De kwelder van Westergo is vanuit het zuiden opgeslibd, de Boorne stroomde in een centraal gelegen bekken naar zee ...


↓ De kwelderwal van Dronryp
↓ De kust van de Middelzee
↓ Verdronken landschap
↓ Rond de Marneslenk
↓ De Bouwhoek
↓ Moederpolders
↓ De Hemmen
↓ Kust v.d. Zuiderzee

Bodem bij Wommels Leonserpolder Wommels, van Sminialeane Hartwert, Hartwerd met klokhuis Achlum, terp met Gertrudiskerk Achlum Onregelmatige blokverkaveling bij Achlum Boalserter Feart, Bolwardertrekvaart bij Spyk Kűbaard, Kubaard Waaksens kerkdeur Waaksens kerkinterieur Hinnaard, Hennaard
↑ De kwelderwal van Dronryp

Terpen op de kwelderwal van Menaam en Dronryp
Langs de randen van het Boornebekken vormden zich kwelderwallen waarop mensen zich konden vestigen ...

Leeg Leeg Schatzenburg Dronrijp Leeg Dronryp, Tsjerkebuorren Dronryp, tuinen bij Tsjerkebuorren Leeg Leeg Leeg Dronryp, pakhuizen in Bręgebuorren Leeg Leeg Dronryp Elfstedenfietstocht Hatsum Leeg Leeg Winsum, terp met boomgaard Winsum, Greate Streek langs de Frentsjerter Feart
↑ De kust van de Middelzee

Wonen op de oeverwal van de Middelzee
Tijdens de ijzertijd slibde het Boonebekken dicht veranderde in een kwelder. De Booorne werd gedwongen een meer oostelijk traject te zoeken dat later uitgroeide tot de Middelzee ...

Marsum Marsum, Buorren Poptaslot Marsum, Poptagasthuis Marsum, ingang Poptagasthuis aan de Buorren Marsum, Hofje van het Poptagasthuis Deinum Deinum uitbreiding aan de oostkant Bears, Beers Weidum Mantgum, Seerp van Galemawei Easterwierrum Hegedyk bij Easterwierrum Boazum Fresco in de kerk van Boazum
↑ Verdronken landschap

Verdronken Landschap uit de IJzertijd
Langs de Middelzee ontstonden nieuwe oeverwallen, het landschap aan de oostkant van de oude wal van het Boornebekken verdronk ...

Kerk met Pastorie, Leons Boalserter Feart, Bolswardertrekvaart bij Leons Hilaard, Hijlaard Hoptille Húns, Huins Jorwert, Jorwerd Jorwert
↑ Rond de Marneslenk

Rond de Marneslenk
Aan de westkust van Westergo lag de Marneslenk ...

Kimswert, panoramafoto Kimswert, Buren Kerkmuur van Kimswert Interieur van de kerk van Kimswert Lambertuskerk Arum Arumervaart Penjum, Pingjum Penjum, Pingjumer Gulden Halsband Wytmarsum, Arumerweg Wytmarsu, Mauritsstraat Marnedijk bij Skraard Skraard, Dorpsstraat
↑ De Bouwhoek

De Bouwhoek
Door het snel opslibben van het noorden van Westergo is de bodem meer doorlatend en geschikt voor akkerbouw ...

Ploegen rond 1938 Aardappels rooien met de hand Ingelum, Engelum Bitgum, Beetgum Peins Onbewoonde terp bij Peins Aldmear tussen Peins en Rie Skalsum - Schalsum Berltsum, Berlikum Berltsum, Koepelkerk Rie, Ried Winaam, Wijnaldum Wier Minnertsgea, Minnertsga Furdgum, Firdgum Tsjummearum, Tzummarum Tsjerkepaed Seisbierrum, Sexbierum
↑ Moederpolders

De vier Moederpolders van Friesland
Tijdens de middeleeuwen nam door verhoogde activiteit van stormen en bodemdaling de wateroverlast toe, sommige terpdorpen wierpen gezamenlijk een ringdijk op om hun grondgebied beschermen ...

Lytsewierrum, Lutkewierum Lytsewierrum, kerkring Lytsewierrum, opfeart Sânleansterdyk bij Reahűs Hidaard Hidaardersyl Schaatsers op de Sebearefeart Easterein, Oosterend Easterein, Skippersburen Easterein, Meilahuzen Rien de Frentsjerter Feart Rien Slachte bij Boazum in de winter Slachte bij Kubaard in het voorjaar
↑ De Hemmen

De Hemmen, Hemdijken en Hempolders
Grote delen van het voormalige veengebied ten zuiden van Middelzee en Marneslenk waren door bodemdaling en stormvloeden vrijwel onbewoonbaar. In de 12e eeuw werd met de aanleg van de hemdijken de situatie stukje bij beetje verbeterd ...

Sneek, de Oude Dijk Ysbrechtum, IJsbrechtum Skearnegoutum, Scharnegoutum Skraard, Schraard Exmorra, de Johannes de Doperkerk Tjerkwerd de Terp Waltaweg Tjerkwerd Arkum Krabbedijk tussen de Arkumerhim en Riperahem Greonterp Profiel van Greonterp vanuit het noorden Hemdijk bij Blauwhuis Westhim, het moederdorp van Blauhús Voormalige sluis in de Hemdijk Blauhús, de st. Vituskerk vanuit de Jacobidyk Sint Vituskerk Blauhús Interieur van de Sint Vituskerk in Blauhús Blauhús, Portretten van Prins carnaval in Café de Freonskip Wolsumerketting Heech, Weisleat Poldergemaal Hisse en Pikemar

↑ Kust v.d. Zuiderzee


2000 v.Chr. waren Noord-Holland en Fryslân met elkaar verbonden. Omdat de Noord-Hollandse kust zich sloot moest het water van rivieren naar het noorden afvloeien. Getij en stormvloeden verbreedden de doorgang tot de Zuiderzee ...Dijkhuisje bij Koarnwert
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen