wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo Polders Flora Fauna


Landschap van Westergo:

Frysl‚n, Westergo
Klik op het kaartje voor meer info

Westergo is ťťn van de Friese Kwartieren. Het gebied omvat naast de kleistreek ten westen van de voormalige Middelzee, ook het westelijke deel van de IJsselmeerkust en een stuk veengrond in "it Lege Midden". Op de hogere klei in het noorden en in de voormalige Marneslenk overheerst de akkerbouw, op de lagere kleigronden en het veen, is het vooral Melkveehouderij.

↓ IJsselmeerkust
↓ Steden
↓ Dorpen
↓ Staten en Stinzen

Kop-hals-rompboerderij Stelp bij Boazum Friese stal Buiten Koeien melken Slachte bij Kubaard in het voorjaar Boalserter Feart, Bolwardertrekvaart bij Spyk Schaatsers op de Sebearefeart Jorwert

- IJsselmeerkust

Dijkhuisje bij Koarnwert

- Steden

Elf Friese plaatsen hebben zich dankzij de ligging aan handelsroutes tot stad kunnen ontwikkelen. Vooral een ligging aan het water was gunstig. Via het water was een levendige handel rond de Noordzee mogelijk. De eerste plaats die stadsrechten kreeg, was Starum (1118), de laatste was Boalsert (1455). Van de 11 steden liggen er 8 in Westergo. De steden zijn niet de grootste plaatsen in Frysl‚n maar hadden in de late Middeleeuwen een sleutelrol in de handel.

Snits, Sneek - Lege GeaŽn Snits - Sneek, Lemmerweg Snits - Sneek, Oosterdijk Drylts, IJlst Drylts, molen de Rat Hylpen, Hindeloopen Hylpen - Hindeloopen, profiel vanaf zee Hylpen - Hindeloopen, Nieuwstad Hindeloopen, Nieuwstad 38 Gebouw Irene Warkum, Workum Warkum - Workum, Blazerhaven Boalsert, Bolsward Boalsert - Bolsward, Grootzand Boalsert - Bolsward, Grote Kampen Boalsert - Bolsward, Laag Bolwerk Harns, Harlingen Harns, Harlingen - Willemshaven Harns - Harlingen, moen de Bazuin Harns - Harlingen, Noorderhaven Harns - Harlingen, Zuiderhaven Frentsjer, Franeker Frentsjer - Franeker, Korendragershuisje Starum, Stavoren Starum - Stavoren, Voorstraat

- Dorpen

De meeste nederzettingen in het zeekleigebied zijn vroeg ontstaan als terpdorpen, vele zelfs al ver voor de Middeleeuwen. Markant element in een Terpdorp is de Kerk, vrijwel altijd dominant aanwezig in het centrum van het dorp, op de terp.

Jorwert, Jorwerd Hinnaard, Hennaard Hķns, Huins Kerk met Pastorie, Leons Lytsewierrum, Lutkewierum Lytsewierrum, kerkring Lytsewierrum, opfeart Easterein, Oosterend Easterein, Skippersburen Hidaard KŻbaard, Kubaard Waaksens kerkdeur Waaksens kerkinterieur Burchwert, Burgwerd Arum 1938 Kimswert, panoramafoto Kimswert, Buren Kerkmuur van Kimswert GoaiÔngea, GoŽnga - Lege GeaŽn Winaam, Wijnaldum 1938 Winaam, Wijnaldum 2021

- Staten en Stinzen

Staten en stinzen waren de huizen van de Friese Adel en welvarende families. Er stonden honderden in Frysl‚n. Vaak is niet meer over dan een naam op papier, een vermelding op een oude kaart of een afwijking in het patroon van de verkaveling. Ik beperk mij tot een selectie van enkele fotografeerbare sporen en objecten.

Stinswier bij Sexbierrum Poptaslot met poortgebouw Poptaslot Epemastate Park Jongemastate Great Dearsum Martenahuis, Frentsjer
Fryslansite ©Hendrik van Kampen