wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo 11 Steden Polders Natura 2000 Flora Fauna


Polders, Landaanwinning:

Fryslân, Zeekleipolders
Klik op het kaartje voor meer info

de Middelzee:

De grootste landaanwinningen en inpolderingen liggen in het gebied van de voormalige Middelzee. In de polders liggen nauwelijks nederzettingen. Het noordelijke deel van de Middelzee werd planmatig en grootschalig drooggelegd. Er zijn drie dorpen gesticht ten behoeve van de arbeiders die de drooglegging uitvoerden. Langs dijken en bij sluizen ontstonden woonkernen en lintbebouwing.

↓ Lauwerszee
↓ Droogmakerijen

Nijlân, Nijland Polder van de Middelzee Súdhoekster Faart in het Bildt Oudebildtdijk Oudebildtdijk Sint Jabik Polder Westernijtsjerk
↑ Lauwerszee

Aan het begin van de jaartelling ontstond de Lauwerszee door het inbreken van de zee in de mondig van de riviertjes Lauwers en Hunze. Het was een geleidelijk proces zodat aan westkant de kwelder hoog kon opsibben. Door ontginningen in het veen en het graven van zout kon de zee steeds verder de zuidelijke kuststreek binnendringen. Vanaf de 11e eeuw werd de Lauwerszee bedijkt en kon men beginnen met het terugwinnen van verloren land. Het Gerkesklooster heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Kollum, Voorstraat Kollum, Hesseweg Kollum, Rechthuis en Zijlsterrijd Leeg Burum, Uithof Burum, Herestraat Dijk bij Kollumerpomp Warfstermolen Leeg Munnekezijl Leeg Keersluis bij Munnekezijl Buitendijk van Kollumerland Lauwersmeer, Blikplaatgat en Sennerplaat Esonstad Lauwersmeergebied
↑ Droogmakerijen

Leeg
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen