wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo 11 Steden Polders Flora Flora Fauna


Fauna van de Kleistreek:

Wintergasten

In de winter verblijven veel noordelijke vogels in Nederland. Vooral eenden en ganzen houden van een open landschap. Ook in de zand- en veengebieden overwinteren vogels. Voor het gemak plaats ik de doortrekkers en wintergasten hier bij elkaar voor zover het geen Wadvogels zijn. Van enkele wintergasten lopen de aantallen terug door het opwarmende klimaat. Die kiezen de laatste jaren voor een noordelijker plek. Tussen de grote goepen zitten soms dwaalgasten, soorten die je hier zelden ziet.

↓ Broedvogels van open land
↓ Cultuurvolgers
↓ Overige dieren
↓ Vijf

Brandgans, Branta leucopsis Brandganzen voor een boerderij Brandganzen in de sneeuw Toendrarietgans, Anser serrirostris Kleine Rietgans, Anser brachyrhynchus Kolgans, Anser albifrons Roodhalsgans, Branta ruficollis Dwerggans, Anser erythropus Groepje Dwergganzen in een weiland met hek Sneeuwgans, Anser caerulescens Kleine Zwaan, Cygnus columbianus Binnen een groep Kleine Zwanen hebben families een conflict Wilde Zwaan, Cygnus cygnus Familiegroep Wilde Zwanen op het ijs Wilde Zwanen in een berijpt landschap Brilduiker, Bucephala clangula Grote Zaagbek, Mergus merganser Middelste Zaagbek, Mergus serrator Nonnetje, Mergellus albellus Smient, Mareca penelope Wintertaling, Anas crecca Topper, Aythya marila Rustende Toppers op het IJsselmeer IJseend, Clangula hyemalis Goudplevier, Pluvialis apricaria Keep, Fringilla montifringilla Kramsvogel, Turdus pilaris Koperwiek, Turdus iliacus Bokje, Lymnocryptes minimus
↑ Broedvogels van open land

Er zijn geen vogels die specifiek voor de kleistreek kiezen om te broeden. De soorten die het wel doen houden van open ruimte en broeden ook op kwelders of in het open landschap van de veenweide. Soms hebben ze wel een lichte voorkeur voor een grondsoort maar ze baseren de keuze voor hun broedplek vooral op de inrichting van het gebied, voedsel, de vegetatie en de hoogte van het waterpeil.

Krooneend, Netta rufina Wilde Eend, Anas platyrhynchos Grutto's op Hek Grutto, Limosa limosa Kievit, Vanellus vanellus Baltsende Kievitten Kievitsnest met kuikens Juveniele Kievit Kluut, Recurvirostra avosetta Roek, Corvus frugilegus Gele Kwikstaart, Motacilla flava Spreeuw, Sturnus vulgaris Graspieper op een paal Tureluur, Tringa totanus Baltsende Tureluurs Tureluur, juveniel Tureluur op een paal voor de ondergaande Zon
↑ Cultuurvolgers

Cultuurvolgers broeden in en rond steden en dorpen, enkele hebben een groot deel van hun natuurlijke schuwheid verloren. Er is een aanzienlijke overlap met de soorten die in het blokje hierboven staan.

Groenling, Chloris chloris Huismus, Passer domesticus Ringmus, Passer montanus Kleine Plevier, Charadrius dubius Merel, Turdus merula Zwarte Roodstaart, Phoenicurus ochruros Boerenzwaluw, Hirundo Rustica Ekster, Pica pica Kauw, Coloeus monedula Broedende Kauwen in een galmgat Zwarte Kraai, Corvus corone Meerkoeten in een Wak Waterhoen, Gallinula chloropus
↑ Overige dieren

Haas in bloemrijk grasland
↑ Vijf

Leeg
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen