Groote Wielen (9)

Natura 2000, kaart van de Groote Wielen

Grutte Wielen, bloemrijke graslanden


Grutte Wielen, Buismanskooi


Driftsneeuw in de Grutte Wielen

Fryslansite İHendrik van Kampen