Gefaseerd maaien van Blauwgrasland

Gefaseerd maaien van Blauwgrasland

Aan het begin van de 20e eeuw kwamen in verschillende Nederlandse landschappen nog grote oppervlakten Blauwgrasland voor. Je vond ze op overstromingsvlakten in het landschap van meren en moerassen, soms in duinvalleien en in beekdalen waar kwel aan de oppervlakte komt. Altijd moet er toevoer zijn van enig basenrijk water zodat de bodem niet te sterk verzuurt. Vroeger bleven blauwgraslanden door het gebruik als hooiland in stand. Tegenwoordig is beheer in de vorm van jaarlijks maaien noodzakelijk om te voorkomen dat ze in bos veranderen. Om te voorkoem dat zeldzame soorten verdwijnen worden laat men bij het maaien stukken staan om te dienen als zadenbank. Blauwgraslanden zijn gevoelig voor verzurende effect van teveel stikstof.

Keywords: Blauwgrasland, Maaibeheer, Gedeeltelijk, Maaien, Zadenbank

Fryslansite ©Hendrik van Kampen