De Piet Scheveplaat ten zuiden van Ameland

Piet Scheveplaat

Zicht over de Piet Scheveplaat, vanuit de vaargeul "het Kikkertgat" richting de Friese kust. Grote geulen van de Waddenzee zijn diep uitgesleten. Geregeld gaan ze dwars door de Holocene sedimenten tot in het Pleistocene zand. Aan de rand van de plaat zijn restanten van veenlagen zichtbaar die zijn gevormd in de tijd dat de zeespiegel nog minder hoog stond (rechtsonder op de foto). Op de plaat zien we een priel waardoor het water bij eb kan afstromen naar de geul. Vaak ontstaan er meerdere prielen langs oevers van grote geulen.

Keywords: Waddenzee, Piet Scheveplaat, Wadplaat, Vaargeul, Ameland, Veen, Holoceen, Subboreaal, Erosie, Sediment, Priel, Afwatering, Droogvallen, Getij

Fryslansite ©Hendrik van Kampen