Zandige bodem op het Friese Wad

De bodem van de Waddenzee is niet overal hetzelfde. Er zijn delen met een slikkige bodem, delen met een zandige bodem en alles daartussenin. Het verschil zit in de korrelgroote van de verschillende sedimenten. Zandkorrels zijn relatief groot, groter dan 63 micrometer (1 micrometer = 0,001 mm), zijn de korrels tussen 63 micrometer en 2 micrometer dan spreekt men van silt, kleiner dan 2 micrometer is lutum. De mengverhouding tussen zand en silt/lutum, al dan niet gemengd met organische stof, bepaald of de bodem slikkig dan wel zandig is. De samenstelling van de bodem hangt af van de plaats van het gebied ten opzichte van de geulen en stroming. Ook de hoeveelheid water en golfslag bij hoogwater spelen een rol. Hoe rustiger het is, des te kleiner zijn de deeltjes die kunnen blijven liggen.

Op de foto zien we een vlakte met een zandige bodem, korrelgrootte: < 25% silt/lutum en de gemiddelde grootte van het zand < 250 micrometer (fijn zand). Grof zand wordt alleen aangetroffen in de geulen waar altijd water staat en een sterke stroming is. Daarnaast een enkele keer op een hoeken van platen die grenzen aan een geul of op platen die boven de gemiddelde hoogwaterlijn uitkomen (droog liggen). Zandige bodems vinden we midden op wadplaten, waar door golfslag de kleine deeltjes uitspoelen en bij geulen waar door de sterke stroming de kleine deeltjes niet bezinken.Keywords: Zand, Waddenzee, Korrelgrootte, Stroomribbels, Tegenlicht, Dreigende, Wolken, Droogvallen, Wadplaat, Glanzend, Nat, Hard


Zandige bodem op het Friese Wad

Fryslansite ©Hendrik van Kampen