Het beschilderde ingangsportaal van de kerk van Waaksens

Ingangsportaal

Waaksens is een klein dorp met 85 inwoners, vlak bij KŻbaard. Lange tijd lag het erg geÔsoleerd. Pas in de loop van de 19e eeuw werd de bereikbaarheid over water verbeterd. Opvallend is dat zelfs de kleinste dorpen op de klei een eigen kerk hebben of hebben gehad. Op de foto de ingang van de 13e eeuwse kerk van Waaksens. Op het cartouche boven de kerkdeur is te lezen: "Int jaar 1742 is deze Tooren verneuit onder de Ed. HEER EDZARD Van SMINIS Grietman over Hennaarderadeel && en Perus Horreus Predikant en dekerkvoogden Johannis Wigles Schulthefus en Anne Aukus". In die tijd zijn de muren ook gepleisterd waardoor de kerk minder oud lijkt dan hij is.

Keywords: Waaksens, Kerk, Dertiende, Eeuw, Ingangsportaal, Beschildering, Kerkdeur, Westergo, Greidhoeke

Fryslansite ©Hendrik van Kampen