Verlanding van een sloot

Zomerbeeld van de verlanding van een verbindingssloot in Reid om 'e Krite, Alde Feanen.

Niet alle verlanding verloopt volgens hetzelfde patroon en met dezelfde soorten. Veel is afhankelijk van de diepte van de bodem, de steilte van de oever, wat is de ondergrond en de voedingstoffen in het water, is dit voedselarm (oligotroof), matig voedselrijk (mesotroof) of voedselrijk (eutroof). Als het open water eenmaal verland is heeft het beheer ook invloed op de verdere ontwikkeling. Wordt er gemaaid? wanneer en hoe vaak wordt er gemaaid? Al die factoren zorgen voor een lappendeken van open water, terreintjes met bos en graslandjes, die allemaal in verschillende stadia van ontwikkeling zo samen het Laagveenmoeras vormen. Om die variatie te behouden moet het terrein beheerd worden.


Keywords: Verlanding, Sloot, Zomer, Krabbenscheer, Kikkerbeet, Kleine watereppe, Moerasandoorn, Kroos, Riet, Reid om 'e Krite, Alde Feanen

Verlanding van een sloot

Fryslansite ©Hendrik van Kampen