Vochtige Weidevogelgraslanden in de Dulf

Vochtige weidevogelgraslanden

De graslanden van de Janssen Stichting worden voornamelijk agrarisch beheerd met aandacht voor de natuurwaarden. In polder de Dulf liggen een aantal graslandtypen die als natuur worden beheerd. Verschillen in het beheer zijn van belang voor het ontstaan en behoud van verschillende typen grasland. Op de foto uit het meest westelijke deel van de Dulf zien we achter de rand Fluitenkruid, een grasland dat wordt gekwalificeerd als "Vochtig weidevogelgrasland", Natuurtype N13.01.

Keywords: Oordt's, Mersken, Dulf, West, Vochtig weidevogelgrasland, Natuurtype N13.01, Pinksterbloem, Veldzuring, Scherpe boterbloem, Grote vossenstaart

Fryslansite ©Hendrik van Kampen