Trilveen, Rottige Meente

Trilveen (Rottige Meente)

In tegenstelling tot de meer gebruikelijke verlanding tot Rietland in Laagveen met voedselrijk water, is Trilveen is een verlanding van matig voedselrijk (Mesotroof) tot voedselarm (Oligotroof) water. Het verlanden begint met Krabbenscheer en Drijftillen. Om Trilveen te behouden moet het aan het eind van de zomer gemaaid worden, in de volgende fase van de successie kan een Trilveen overgaan in Veenmosrietland.

Keywords: Natura2000, H7140a, Trilveen, Gevoelig, Stikstof, Stikstofdepositie, Voedselarm, Oligotroof, Water, Kragge, Rottige Meenthe, Verlanding, Successie, Krabbenscheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen