De stuifdijk langs de Boschplaat van Terschelling

Stuifdijk langs de Boschplaat

Overzicht van de situatie bij de Boschplaat in september 2003 de foto is gemaakt vanaf het hoge duin bij paal 20. Onder deze foto ga ik wat dieper in op de situatie. Links is de massieve stuifdijk te zien die langs de noordkant van hele Boschplaat ligt. Stuifdijken werden gemaakt door op het strand takkenschermen te plaatsen. De schermen vangen zand in dat wordt vastgelegd door het planten van Helm. De procedure wordt herhaald tot het zand zo hoog is opgestoven dat er een stevig dijklichaam ligt. Deze dijk is aangelegd tussen 1932 en 1936. Hij is dwars over een Washovervlakte geplaatst, waar zeewater bij stormvloed over het eiland kon stromen. Er zijn eerdere pogingen gedaan om de washover af te sluiten. Rechts is de rechte lijn van het Oude Scherm te zien, een stuifdijk die uitkwam bij de Eerste duintjes en al snel weer is doorgebroken. Achter het restant van het Oude Scherm ligt de Eerste Slenk. Na aanleg van de grote stuifdijk is de kale Boschplaat in een kwelder veranderd. Aanvankelijk een positieve ontwikkeling, maar de successie is doorgegaan. Vanaf het jaar 2000 begon de kwelder te verruigen en dicht te groeien. Vrijwel de hele Boschplaat heeft nu de vegetatie van de hoge kwelder. Alleen aan de randen en dicht bij de slenken zijn nog de zone's lage kwelder en pioniervegetatie te vinden. De biodiversiteit neemt af en het aantal broedvogels loopt terug.

Omdat de ontwikkelingen met stuivende duinen tussen paal 16 en paal 20 succesvol zijn, wil men ook meer dynamiek op de Boschplaat toelaten. Het onderhoud aan de stuifdijk is beŽindigd. Er zijn plannen om delen van de stuifdijk door te steken. Veiligheid is hier geen thema omdat de Boschplaat geen deel uitmaakt van de kustbescherming van het eiland. Ondertussen is de vorm van de Boschplaat zelf ook behoorlijk aan het veranderen. Het strand is smaller geworden en aan de oostpunt verdwijnt land in zee. De afgelopen 40 jaar is de Boschplaat ongeveer 2 km korter geworden. Het hele Amelanderduin (dat op de oostpunt lag) is er niet meer, de vijfde slenk ligt nu vrijwel aan het strand en is dicht gestoven. Binnenkort zal ook die in zee zijn verdwenen. Deze ontwikkelingen van het Natura 2000 gebied worden gezien als natuurlijk, behorend bij het "kwispelen" van de eilandstaart.Keywords: Terschelling, Boschplaat, Stuifdijk, Oude, Scherm, Kwelder, Eerste, Slenk, Verruiging, Eindstadium, Successie, Biodiversiteit, Achteruitgang, Afslag, Oostpunt, Amelanderduin

Fryslansite ©Hendrik van Kampen