Ondergelopen zomerpolder bij het Sneekermeer

Zomerpolder bij de Griene Dyk

De polders langs de Griene Dyk zijn tegenwoordig van belang als rust en foerageergebied voor vogels. In de winter moet boezemwater worden ingelaten omdat de polders anders te veel verzuren door verzadiging met regenwater. Verzuring veroorzaakt achteruitgang van de specifieke flora van de natte hooilanden.

Keywords: Zomerpolder, Sneekermeer, Snitsermar, Griene Dyk, Winter, Ondergelopen, Overstroming, Boezemwater, Waterbeheer, Verzuring, Regenwater

Fryslansite ©Hendrik van Kampen