Aldsylroede door het Potschar gefotografeerd vanaf de Griene Dyk

Aldsylroede in het Potschar

In het noordwesten van het Sneekermeergebied ligt een strook natte zomer en winterpolders, zij maken deel uit van het natura 2000-gebied. Het Sneekermeer is ontstaan door bodemdaling in een middeleeuws landbouwgebied. Sloten liepen vanaf de oeverwal van de Middelzee naar het zuidoosten om het gebied te ontwateren. Door bodemdaling lukte dat op een gegeven moment niet meer. Nieuwe afwateringssloten konden het tij niet meer keren en het landbouwgebied werd Sneekermeer. Uiteindelijk is tussen het meer en de bewoonde oeverwal de Griene Dyk aangelegd en kwam dit land buitendijks te liggen. Deze foto is gemaakt vanaf de dijk, de brede sloot is één van de oorspronkelijke afwateringssloten die ook lange tijd is gebruikt als vaarverbinding.

Keywords: Sneekermeer, Potschar, Zomerpolder, Winterpolder, Nat, Hooiland, Vogels, Rustgebied, Foerageren, Grienedyk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen