Het Friese dorp Peins

Peins

Westelijk van Bitgum ligt Peins, op een oost-west lopende kwelderwal in het noordelijke deel van Westergo. Andere bewoonde terpen op deze wal zijn: Slappeterp en Skalsum. Van oudsher wordt de hoog opgeslibde grond hier voornamelijk gebruikt voor Akkerbouw. Het gebied maakt ook deel uit van de Bouhoeke (Bouwhoek), die de ruime kuststrook in het noorden van Westergo, Oostergo en de grote polder van Het Bildt beslaat.

Keywords: Peins, Kwelderwal, Terpdorp, Bouhoeke, Bouwhoek, Akkerbouw, Zeeklei, Zavel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen