Nijlân, Nijland

Nijlân

De Sint Nicolaasvloed van 1196 gaf de aanzet om de steeds maar toenemende wateroverlast door stromvloeden aan te pakken. Zeedijken rond Westergo werden vernieuwd. In het zuiden, het grensgebied met de inklinkende veengebieden, werden de Hemdijken aangelegd om het gevaar vanuit de Zuiderzee te keren. In 1240 werd het zuidelijk deel van de Middelzee afgedamd met de Krinserarm tussen Raerd en Easterwierrum. In het nieuwe land tussen Boalsert en Snits ontstond één dorp, Nijlân (Nieuwland). Vanwege de ligging in een polder heeft het dorp geen terp. De bekende ruimtelijke structuur van dorpen uit die tijd, een centraal gelegen kerk, een kerkhof en daaromheen een gracht met een pad, is wel aanwezig.

Keywords: Nijlân, Nijland, Nieuwland, Polder, Krinserarm, Afsluitdijk, Middelzee, Beschermd dorpsgezicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen