De Linde

De Linde

De meest zuidelijke beek van Fryslân is de Linde. Bij Slijkenburg komen Linde en Tjonger bij elkaar en stroomden vroeger even ten zuiden daarvan gezamenlijk in de Zuiderzee. In de omgeving ligt het natura 2000-gebied Rottige Meente-Brandemeer, ontstaan uit de vervening van de moerassen in het benedenstroomgebied van beide beken. Bij Wolvega loopt de gekanaliseerde Linde door een verveend dal met Petgaten (de Lindevallei, zie foto) dat nu in beheer is bij it Fryske Gea. Hier liggen nog veel oude meanders in het landschap en er groeien mooie spontaan ontstane moerasbossen. Het brongebied van de Beek ligt bij Tronde.

Keywords: Linde, Beek, it Fryske Gea, Lindevallei, Lendevallei, Natuur, Moerasbossen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen