PijlNaar de thumbnails

Leonserpolder, Hesensermeer
Schema van terpen, dijken en polders

Leonserpolder, Hesensermeer

Het gebied waar de Leonserpolder ligt werd ingesloten door de kwelderrug van Menaam-Baaium en de kwelderrug langs de Middelzee. Daarnaast slibden de kwelders in het noorden steeds verder op. Water kon niet meer goed weg. Er ontstond een nat gebied met slenken, prielen en meren. Het grootste deel van die meren is drooggelegd. Het Hesensermeer in de Leonserpolder werd in 1834 drooggelegd. Omdat het gebied Leonserpolder bij Natuurmonumenten in beheer is als weidevogelreservaat, heeft men in 2021 het waterpeil verhoogd en het meer weer laten vollopen. Het plasdras dat hierdoor is ontstaan is gunstig voor de vogels.

Het groepje boerderijen links op de foto is Hesens. Uiterst rechts is de kerktoren van Jorwert te zien. Voor de toren ligt een gebied waar het wat hoger en droger is. Op die plek, bekend onder de naam "het Eiland", zijn bij een archeologische inventarisatie sporen van bewoning uit de IJzertijd aangetroffen. De sporen lagen op een goed ontwikkelde begroeide kwelder. Het is niet zeker vast te stellen of het landschap kunstmatig is opgehoogd (met een terp), mogelijk lag de nederzetting vlak op de natuurlijke hoogte die in het landschap aanwezig was. Nadat het gebied is verdronken is de nederzetting overslibd. Enkele terpen in de omgeving zijn nog wel bewoond. Na de Romeinse tijd, tijdens de grote Volksverhuizing, is Fryslân grotendeels ontvolkt. Vanaf het jaar 450 worden op de terpen weer bewoningssporen aangetroffen.

Keywords: Leonserpolder, Hesensermeer, IJzertijd, Bewoning, Zeespiegelstijging, Verdronken, Landschap, Weidevogels, Reservaat

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen