Lionserpolder, Hesensermeer

Leonserpolder, Hesensermeer

Op de foto zien we het Hesensermeer in de Leonserpolder. Het groepje boerderijen links op de foto is Hesens. Uiterst rechts is de kerktoren van Jorwert te zien. Voor de toren ligt een gebied waar het wat hoger en droger is. Op die plek, bekend onder de naam "het Eiland", zijn bij een archeologische inventarisatie sporen van bewoning uit de IJzertijd aangetroffen. De sporen lagen op een goed ontwikkelde begroeide kwelder. Het is niet zeker vast te stellen of de nederzetting kunstmatig is opgehoogd (met een terp), mogelijk lag hij op een natuurlijke hoogte in het landschap. Nadat het gebied is verdronken is de nederzetting overslibd. Na de Romeinse tijd is Fryslân grotendeels ontvolkt. Vanaf het jaar 450 worden op de terpen weer bewoningssporen aangetroffen maar de Leonserpolder bleef grotendeels leeg. Enkele terpen in de omgeving zijn nog wel bewoond. Het Hesensermeer in werd in 1834 drooggelegd. De Leonserpolder wordt beheerd als weidevogelreservaat. Voor de vogels heeft Natuurmonumenten in 2021 het waterpeil verhoogd en het meer weer laten vollopen. Er is ook een verplichting om de archeologie te conserveren.Keywords: Panorama, Lionserpolder, Hesensermeer, IJzertijd, Bewoning, Zeespiegelstijging, Verdronken, Landschap, Weidevogels, Reservaat

Fryslansite ©Hendrik van Kampen