Húns, Huins

Húns, Huins

Húns vormt een tweelingdorp met het iets zuidelijker liggende Leons. Evenals Leons ligt Húns in het verdronken gebied tussen de grote kwelderwal van Dronryp-Winsum en de Oeverwal van de Middelzee. Veel terpen in dit gebied werden verlaten maar op sommige wisten de bewoners zich te handhaven. Na de aanleg van dijken was het wonen op de terp niet langer noodzakelijk en is er bij Húns bebouwing buiten de terp ontstaan. Het open gebied van de terprand is daardoor binnen het dorp komen te liggen. Het dorp heeft tot in de 19e eeuw geïsoleerd gelegen en was alleen bereikbaar over het water. De structuur met de ingesloten open ruimte is tegenwoordig nog aanwezig. Een groot deel van het dorp is daarom een beschermd dorpsgezicht.

Keywords: Húns, Huins, Kerk, Terp, Terpdorpen, Zonlicht, Herfst

Fryslansite ©Hendrik van Kampen