Hilaard, Hijlaard

Hilaard (Hijlaard)

Hilaard is een terpdorp in het verdronken land tussen de kwelderwal van Dronryp-Winsum en de oeverwal langs de Middelzee. Het was een klein dorp met verspreide bebouwing, zoals veel dorpen in dit gebied. Op historische kaarten (topotijdreis.nl) is te zien dat het dorp zich vanaf 1965 heeft verdicht en lintvormig is uitgebreid langs de Van Aylvaleane.

Keywords: Hilaard, Hijlaard

Fryslansite ©Hendrik van Kampen