Eestrum, Oostrum

Eestrum, Oostrum

Het terpdorp Eestrum is rond het begin van de jaartelling ontstaan. Interessant is dat onder de terp een zandkop ligt waarin bewoningssporen uit de steentijd (Trechterbekercultuur) zijn aangetroffen. Het dorp ligt aan de rand van het Keileemplateau, de kleilaag is hier dun. Aan het begin van de bronstijd is de zandkop verlaten (ca. 2800 v.Chr.). Zeespiegelstijging veroorzaakte vernatting van het zandlandschap met oprukkend veen, waardoor ook de hogere zandkop werd bedekt en lange tijd niet meer bewoond kon worden. Door verdere zeespiegelstijging kreeg de zee directe invloed. Het veen is weggeslagen en is er een kleilaag afgezet. De nieuwe bewoners van de kleistreek hebben hun terp op de zandkop geplaatst.

Keywords: Eestrum, Oostrum, Zandkop, Bewoning, Steentijd, Vernatting, Veen, Kwelder, Terp, Radiaal, Kerk, Centrum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen