Schoolsingel, Arum

Schoolsingel, Arum

Arum is een terpdorp, ontstaan op de noordelijke oeverwal van de Marneslenk. In de omgeving zijn vondsten gedaan die dateren van voor de jaartelling. Op de foto een schoolgebouw met gevelsteen waarop staat te lezen: "Deze School gebouwd door A.J. ANEMA Oud 77 Jaren, De Eerste Steen gelegd door Zijn Overkleinzoon J.A. ANEMA, oud ruim 2 Jaar den 21 Julij 1832 - Hier vind go Jeugd een onderwijs Gerigt naar u verstand Gebruik met vlijt dit gunstbewijs Zoo Komt gij ras tot stand". Het gebouw is tegenwoordig een rijksmonument, opmerkelijk zijn de gotisch gevormde ramen.

Keywords: Arum, Schoolgebouw, Rijksmonument 39323, Oude, Historische, Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen